ประกอบด้วยบทเรียนจำนวน 5 วิชา ได้แก่

1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3. ระบบงานรัฐสภา บทบาท อำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภา

4. วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

5. การมีส่วนร่วมทางการเมือง