ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
by ผู้ดูแล ระบบ - Monday, 18 January 2021, 3:41 PM
 

        ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาให้เป็นที่รู้จักของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภาดังนั้น จึงประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

134 words