Available courses

Self enrolment

ผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

ผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

ประกอบด้วยบทเรียนจำนวน 5 วิชา ได้แก่1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ...
Course

ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of ผู้ดูแล ระบบ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
by ผู้ดูแล ระบบ - Monday, 18 January 2021, 3:41 PM
 

        ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ...

Read the rest of this topic
(134 words)
 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563
by ผู้ดูแล ระบบ - Thursday, 12 November 2020, 11:21 AM
 

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1


33 words